บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU ให้กับ สุทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขารังสิต ได้ทำการส่งมอบรถขุด KOMATSU รุ่น PC40-7 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ สุทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ สุทัศน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด KOMATSU