บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ นายรัศมี กันตะภาค

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO รุ่น SH200 ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ นายรัศมี กันตะภาค

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ นายรัศมี กันตะภาค เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO