บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถ


 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ คุณวิเชียร ตีเวี
เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถ มาอย่างต่อเนื่อง