บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถ


 

 


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ได้ทำการสส่งมอบรถ

 

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท ชัยรุ่งเรืองกิจ จำกัด
เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถ มาอย่างต่อเนื่อง