บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถ


 


ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บจก.ลี้เจริญพืชผล
เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถ มาอย่างต่อเนื่อง