บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยคุณ อนุกิตติ์ ศรีรวีวงศ์ ผู้จัดการฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการสส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น B20S-5  ให้กับ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยอาจารย์ สมพงษ์ สิงหบุบผา ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานควบคุม ณ สถานที่ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกกค้าได้เป็นอย่างดี
ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท โรงงานไทยแลนด์นิตติ้ง จำกัด เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN