บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN ให้กับ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล๊บ จำกัด

 

 

 

 

บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยฝ่ายขายกลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้ชำนาญการด้านผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องจักรอุตสาหกรรม ได้ทำการส่งมอบรถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN รุ่น D25S-5 (Pro 5 Series) ให้กับ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล๊บ จำกัด
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งาน และบำรุงรักษาอย่างถูกวิธี ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด โดยอาจารย์ สมพงษ์ สิงหบุบผา ผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม ได้ดำเนินการจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานควบคุม ณ สถานที่ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล๊บ จำกัด ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะ และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี

ท้ายนี้ ทางบริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ขอขอบพระคุณ บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์แล๊บ จำกัด เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถฟอร์คลิฟท์ DOOSAN  มาอย่างต่อเนื่อง