บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ให้กับ นายเฮียบ สาแก้ว


บริษัท กรุงไทยแทรคเตอร์ จำกัด สาขานครราชสีมา ได้ทำการส่งมอบรถขุด SUMITOMO ที่ลูกค้าโดยทั่วไปให้การยอมรับในคุณภาพในการใช้งาน ให้กับ นายเฮียบ สาแก้ว

ท้ายนี้ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณ นายเฮียบ สาแก้ว เป็นอย่างยี่งที่มอบความไว้วางใจเลือกใช้รถขุด SUMITOMO